Etický kodex

Účelem ETICKÉHO KODEXU PRACOVNÍKA ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY VYŠKOV, p.o.,
je deklarace žádoucích standardů chování, které Sociální služby Vyškov, p.o., (dále jen SSV) očekávají od svých zaměstnanců.

       

          Základní ustanovení 

Práce v oblasti sociální péče je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti.

Pracovníci zařízení proto dbají na dodržování lidských práv u klientů tak, jak jsou vyjádřeny v základních dokumentech týkajících se dané problematiky, a to především ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů, Úmluvě o lidských právech
a biomedicíně a dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách. Dále se řídí Ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony tohoto státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí.

Pracovníci SSV současně činí vše nezbytné pro to, aby svým jednáním byli v souladu
s ustanovením tohoto kodexu, a to: 

 • Ve vztahu k zaměstnavateli,
 • ve vztahu ke klientům,
 • ve vztahu ke spolupracovníkům,
 • ve vztahu ke svému povolání a odbornosti,
 • ve vztahu ke společnosti resp. veřejnosti.


           Profil pracovníka SSV, p.o. 

 • Je bezúhonný, ukázněný, spolehlivý a zodpovědný.
 • Má schopnost empatie a autoregulace, emoční a pracovní stabilitu.
 • Respektuje lidská práva, hodnoty, zvyky a duchovní přesvědčení klientů SSV.
 • Respektuje práva, hodnoty, zvyky a duchovní přesvědčení ostatních osob.
 • Je loajální ke svému zaměstnavateli a respektuje cíle a principy, na jejichž základech
  se v SSV pracuje.
 • Je odborně zdatný a vyhledává aktivně další možnosti vzdělávání, které by mu pomohly zkvalitnit jeho další práci v SSV.
 • Pracovník zařízení usiluje o co nejvyšší kvalitu a úroveň poskytované péče.
 • Zdržuje se za všech okolností jednání, které by ohrozilo dobré jméno zaměstnavatele
  a ostatních spolupracovníků.
 • Zdržuje se za všech okolností jednání, které by vedlo ke střetu zájmů zaměstnavatele
  či klienta s jeho zájmy soukromými.


  Obecné etické zásady pracovníka SSV, p.o.
   
 • Pracovník zařízení respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Zaměstnanec vykonává svou práci v souladu s platnými právními předpisy České republiky a vnitřními předpisy organizace.
 • Je povinen vykonávat práci odpovědně, čestně, svědomitě a v dobré víře a ve shodě
  s posláním organizace.
 • Výkon práce musí být spojen s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty.
 • Pracovník zařízení při výkonu práce dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby poskytuje na nejvyšší odborné úrovni.
 • Zaměstnanec neuvádí vědomě v omyl ani veřejnost ani ostatní zaměstnance organizace, nezamlčuje příslušné informace.
 • Při výkonu své práce nepřijímá žádné pozornosti ani zvýhodnění, která by mohla případně ovlivnit rozhodování nebo narušit poctivý přístup ke své práci.
 • V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními úpravami
  a vnitřními předpisy, je povinen odmítnout takové jednání a oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému.
 • V případě, že zaměstnanec zjistí nelegální chování, nátlaky, korupci ze strany spolupracovníků, nahlásí zjištěné nedostatky vedení. Pokud zjistí nelegální chování
  ze strany ředitele zařízení, má povinnost nahlásit tuto skutečnost zřizovateli. Týká
  se to i případů, kdy ředitel zařízení úmyslně přehlíží takové chování svých podřízených, které je v rozporu s platnými právními předpisy.
 • Zaměstnanec vykonává práci na odborné úrovni, kterou je povinen studiem průběžně zvyšovat a doplňovat.
 • Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní
  a ekonomické zpracování a využívání finančních zdrojů zařízení a poskytovaných služeb.
 • Kromě nekorektního a neslušného jednání by se měl pracovník vyvarovat
  i nevhodného vystupování na veřejnosti – mohlo by dojít ke snížení důvěry
  v organizaci a tím i k poškození dobrého jména organizace.
 • Zaměstnanec nakládá se všemi informacemi, které získá ve svém postavení,
  s veškerou diskrétností a zachovává mlčenlivost o služebních záležitostech.
 • Dodržuje pořádek a čistotu na pracovišti, dbá na osobní a pracovní hygienu, používá vhodné ošacení.

 

CELÉ ZNĚNÍ ETICKÉHO KODEXU PRACOVNÍKA SSV NALEZNETE V PŘILOŽENÉM SOUBORU