Etický kodex

Organizační zázemí

 • Zaměstnanec vykonává svou práci v souladu s platnými právními předpisy České republiky a vnitřními předpisy organizace
 • Je povinen vykonávat práci odpovědně, čestně, svědomitě a v dobré víře a ve shodě s posláním organizace
 • Výkon práce musí být spojen s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty
 • Zaměstnanec neuvádí vědomě v omyl ani veřejnost ani ostatní zaměstnance organizace, nezamlčuje příslušné informace
 • Při výkonu své práce nepřijímá žádné pozornosti ani zvýhodnění, která by mohla případně ovlivnit rozhodování nebo narušit poctivý přístup ke své práci
 • V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními úpravami a vnitřními předpisy, je povinen odmítnout takové jednání a oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému
 • V případě, že zaměstnanec zjistí nelegální chování, nátlaky, korupci ze strany spolupracovníků, nahlásí zjištěné nedostatky vedení. Pokud zjistí nelegální chování ze strany ředitele zařízení, má povinnost nahlásit tuto skutečnost zřizovateli. Týká se to i případů, kdy ředitel zařízení úmyslně přehlíží takové chování svých podřízených, které je v rozporu s platnými právními předpisy
 • Zaměstnanec vykonává práci na odborné úrovni, kterou je povinen studiem průběžně zvyšovat a doplňovat
 • Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické zpracování a využívání finančních zdrojů zařízení a poskytovaných služeb
 • Kromě nekorektního a neslušného jednání by se měl pracovník vyvarovat i nevhodného vystupování na veřejnosti – mohlo by dojít ke snížení důvěry v organizaci a tím i k poškození dobrého jména organizace
 • Zaměstnanec nakládá se všemi informacemi, které získá ve svém postavení, s veškerou diskrétností a zachovává mlčenlivost o služebních záležitostech
 • Dodržuje pořádek a čistotu na pracovišti, dbá na osobní a pracovní hygienu, používá vhodné ošacen

Etické zásady

 1. Práce v oblasti sociální péče je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Pracovníci zařízení proto dbají na dodržování lidských práv u uživatelů služeb tak, jak jsou vyjádřeny v základních dokumentech týkajících se dané problematiky, a to především ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů, Úmluvě o lidských právech a biomedicíně a dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách. Dále se řídí Ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony tohoto státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí
 2. Pracovník zařízení respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti
 3. Pracovník zařízení respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob
 4. Pracovník zařízení pomáhá uživatelům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji, udržování soběstačnosti a při řešení aktuálních problémů
 5. Pracovník zařízení při výkonu práce dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby poskytuje na nejvyšší odborné úrovni
 6. Pracovník zařízení aktivně prohlubuje znalosti o postupech práce a právních předpisech platných pro jeho profesi a dodržuje je. Při své práci každý pracovník dodržuje platné vnitřní předpisy (směrnice, metodické pokyny)
 7. Pracovník zařízení usiluje o co nejvyšší kvalitu a úroveň poskytované péče

Pravidla etického chování pracovníka zařízení

Ve vztahu k uživateli

 1. Pracovník zařízení jedná s osobami, které využívají našich služeb, s účastí, empatií a péčí
 2. Pracovník podporuje uživatele k vědomí vlastní odpovědnosti
 3. Pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva uživatelů
 4. Pracovník pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům. Jedná s každým uživatelem jako s celostní bytostí. Zajímá se o celého člověka v rámci rodiny, komunity a společenského a přirozeného prostředí a usiluje o rozpoznání všech aspektů života člověka. Zaměřuje se na silné stránky uživatelů a tak podporuje zvyšování kvality jejich života
 5. Pracovník při poskytování péče respektuje životní hodnoty uživatelů, jejich životní zvyky, duchovní potřeby a náboženské přesvědčení a snaží se vytvářet podmínky zohledňující individuální potřeby jednotlivců
 6. Pracovník zařízení chrání uživatelovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být uživateli poskytnuty, a informuje ho o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o uživateli neposkytne bez jeho souhlasu. Výjimkou mohou být pouze situace, kdy jsou ohroženy další osoby
 7. Pracovník podporuje uživatele při využívání všech služeb a dávek sociálního zabezpečení, na které má nárok, a to nejen v našem zařízení, ale i z ostatních příslušných zdrojů. Podporuje uživatele při řešení problémů týkajících se dalších sfér jeho života
 8. Pracovník podporuje uživatele při hledání možností jejich zapojení do procesu řešení jejich problémů
 9. Pracovník je si vědom svých odborných a profesních omezení. Pokud uživateli vzhledem k nim nemůže sám pomoci, předá mu informace o dalších možných formách pomoci a informuje případné kompetentní pracovníky
 10. Pracovník nesmí zneužít ve vztahu k uživateli jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem

 

Ve vztahu ke svému zaměstnavateli

 1. Pracovník zařízení odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli
 2. Spolupůsobí při vytváření takových podmínek, které umožní všem pracovníkům přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu
 3. Sdělením vlastního názoru se snaží přispívat ke zkvalitnění pracovních postupů a jejich praktického uplatňování s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných uživatelům

Ve vztahu ke kolegům

 1. Pracovník zařízení respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Dbá na tok informací a spolupracuje v rámci mezioborového týmu s ostatními pracovníky tak, aby byla zajištěna komplexní péče o uživatele
 2. Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě vhodným způsobem
 3. Iniciuje a zapojuje se do diskusí týkajících se etiky se svými kolegy a zaměstnavatelem
 4. svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celém kolektivu